Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology), gevestigd aan Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk-Oost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:// seedmeetstechnology.com
Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk-Oost
0228-563164

Pieter Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology). Hij is te bereiken via pieterbakker@proeftuinzwaagdijk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pieterbakker@proeftuinzwaagdijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: contactgegevens via de website worden maximaal 1 jaar bewaard, omdat we u het jaar erop een uitnodiging sturen om het evenement opnieuw te bezoeken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw gegevens worden enkel gedeeld met de 3 andere organiserende partijen, te weten Incotec International B.V., Seed Processing Holland en TeaL Agrotechnologies. Uw gegevens worden enkel ter informatie gedeeld met deze organiserende partijen. Zij zullen u niet benaderen of uw gegevens voor andere doeleinden inzetten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pieterbakker@proeftuinzwaagdijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken op uw verzoek. Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Proeftuin Zwaagdijk (Seed Meets Technology) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pieterbakker@proeftuinzwaagdijk.nl.

Hosting provider RM Web Services (RMWS)
RMWS is de hosting-provider van de website seedmeetstechnology.com. RMWS beheert meerdere servers waarop de websites van zijn klanten draaien. In alle gevallen heeft RMWS toegang tot de website-bestanden, databases en email van zijn klanten.

Van alle WordPress-websites wordt dagelijks een backup gemaakt. Daarnaast worden van deze websites kopieën gemaakt voor het uitvoeren van updates, test en ontwikkel werkzaamheden. Per website en per server worden ook log-files bijgehouden. De IP-adressen worden gebruikt voor autorisatie, fraudebestrijding en beveiliging.

De informatie die RMWS deelt met derden zijn NAW-gegevens ten behoeve van domeinregistraties en ssl-certificaten.

Backups worden maximaal 30 dagen bewaard, zijn versleuteld en enkel toegankelijk voor medewerkers van RMWS.

De log-files worden maximaal 30 dagen bewaard en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van RMWS.